60 dagen proefperiode | Gratis verzonden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Shaving Original

Definities

 1. Shaving Original, gevestigd te Winterswijk onder KvK nr. 77229274.

 2. Klant: degene met wie Shaving Original een overeenkomst is aangegaan.

 3. Partijen: Shaving Original en klant samen.

 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Shaving Original.

 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Shaving Original hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

 2. Alle prijzen die Shaving Original hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Shaving Original te allen tijde wijzigen.

 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Shaving Original niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhoging.

 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Monsters/modellen

 1. Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Shaving Original gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Shaving Original.

 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit van vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Shaving Original zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Shaving Original op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Shaving Original, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Shaving Original te betalen.

Recht van reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Shaving Original gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde klant geleverde producten.

 2. Shaving Original roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 1. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Shaving Original, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

 2. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Retourbeleid

 1. We hanteren een proefperiode van 60 dagen op al onze producten. Dit betekent dat je 60 dagen de tijd hebt om onze producten uit te proberen, ermee te leven, ervan te genieten en ervan te gaan houden. Als je op enig moment in de eerste 60 dagen besluit dat je niet 100% tevreden bent, stuur ze dan terug voor een volledige vergoeding – we stellen geen vragen. Ons retourbeleid is simpel – hou van onze producten, of stuur ze terug.

 2. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn op ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. Retourneren vindt plaats tegen overlegging van de originele factuur.

 3. Zo snel mogelijk, maar binnen 60 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 2 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

 4. Producten moeten worden geretourneerd in een zo goed als nieuwe staat met de originele verpakking om in aanmerking te komen voor terugbetaling. Verbruiksartikelen (scheercrème, aftershave, huidverzorging, enz.) moeten minstens voor de helft gevuld zijn om in aanmerking te komen voor restitutie. De klant is verantwoordelijk voor de verzendkosten van het retourneren.

  Ons retourbeleid is alleen van toepassing op bestellingen geplaatst op https://www.shelbyoriginal.nl


Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht

 1. Shaving Original kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Shaving Original heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Shaving Original.

 3. Shaving Original is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van het retentierecht.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Shaving Original te verrekenen met een vordering op Shaving Original.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Shaving Original blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Shaving Original op grond van wat voor met Shaving Original gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

 2. Tot die tijd kan Shaving Original zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

 4. Indien Shaving Original een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Shaving Original het recht om een schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

 2. Levering van (online) bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.

 3. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Shaving Original het recht om verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.

 4. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Shaving Original kan tegenwerpen.

Levertijd

 1. De door Shaving Original opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan Shaving Original door Shaving Original schriftelijk dan wel elektronisch is bevestigd aan de klant.

 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Shaving Original niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Shaving Original niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Bewaring

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

  2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdig danwel verlate afname van producten kome geheel voor rekening van de klant.

Garantie

 1. We hanteren een garantieperiode van 3 jaar op The Authentic Shave.

 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend op toepassing van defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.

 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

 5. Ons garantiebeleid is simpel – onze producten zijn kwalitatief, duurzaam en werken jarenlang, of je krijgt een nieuw product.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Shaving Original tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Shaving Original geleverde producten en diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door Shaving Original geleverd product of dienst zo goed mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Shaving Original daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte stellen.

 3. Consumenten dienen Shaving Original uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte stellen.

 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Shaving Original in staat is hierop adequaat te reageren.

 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Shaving Original gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Shaving Original.

 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant een ingebrekestelling Shaving Original ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Shaving Original een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van de overeenkomst Shaving Original verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Shaving Original

 1. Shaving Original is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

 2. Indien Shaving Original aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor direct schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

 3. Shaving Original is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparing of schade aan derden.

 4. Indien Shaving Original aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige plicht.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding Shaving Original vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Shaving Original toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkomingen, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Shaving Original niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Shaving Original in verzuim is.

 3. Shaving Original heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichting uit de overeenkomst niet volledig of tijdig nakomt, danwel indien Shaving Original kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde artikel in 6:75 van het Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Shaving Original in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Shaving Original kan worden toegerekend in een van de wil van Shaving Original onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Shaving Original kan worden verlangd.

 2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook - doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen etc.); wanprestaties en overmacht toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weeromstandigheden en werkonderbrekingen.

 3. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Shaving Original 1 of meer verplichtingen naar de klant toe niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Shaving Original er weer aan kan voldoen.

 4. Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

 5. Shaving Original is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als overmacht situatie enig voordeel geniet.

Wijziging van overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Shaving Original is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Shaving Original zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Shaving Original.

 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolg nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Shaving Original bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegd rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Shaving Original is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Opgesteld op 1 mei 2020 te Winterswijk
×
Welkom (toekomstig) Shelby Original Familymember